Servicios y unidades Infermeria Presentació

Infermeria

El Servei d’Infermeria de l’Hospital Son Llàtzer té com a missió identificar les necessitats de salut de les persones i proporcionar cures d’infermeria als pacients i als seus familiars de manera integral, a fi de promocionar la salut, prevenir i detectar complicacions i contribuir a un major benestar de la població.

La seva activitat està orientada a tenir cura dels pacients i dels seus familiars oferint-los una atenció integral, segura i càlida. Utilitzant com a marc de referència el model de Virginia Henderson, el treball d’infermeria consisteix a promoure l’autonomia dels pacients, gestionar les cures amb plans personalitzats basats en el mètode científic, assegurar la continuïtat de les cures, garantir el respecte a la confidencialitat, als valors i a les creences de les persones, i oferir vies de comunicació i informació als usuaris.

El Servei d’Infermeria presta cures en els àmbits següents: hospitalització d’adults (medicina interna, especialitats mèdiques, especialitats quirúrgiques i psiquiatria); àrea maternoinfantil; hospital de dia medicoquirúrgic, psiquiàtric i pediàtric; bloc quirúrgic; Unitat de Cures Intensives; urgències; radiodiagnòstic; consultes i gabinets; rehabilitació; diàlisi, i àrea de gestió.

La cartera de serveis del Servei d’Infermeria és el resultat de la definició i la descripció ordenada, estructurada i consensuada de les actuacions d’infermeria. Per tant, està basada en l’atenció de les necessitats bàsiques de les persones.

El col·lectiu de professionals del Servei d’Infermeria està format per més de mil treballadors entre infermeres i infermers, auxiliars d’infermeria, tècnics especialistes, fisioterapeutes, comares, optometristes, terapeutes ocupacionals i auxiliars de suport a l’assistència. Els pacients de Son Llàtzer tenen sempre a la seva disposició un equip d’infermeria de referència que es responsabilitza de les seves cures i que cobreix les seves necessitats d’atenció durant les 24 hores dels 365 dies de l’any.

La Direcció d’Infermeria aposta per la formació, la docència i la recerca com a elements clau de la gestió: la formació permet generar i actualitzar coneixements; la docència fa l’equip partícip en la formació de nous professionals; finalment, la recerca ajuda a incorporar l’evidència científica a la pràctica clínica.

Dades de contacte
  • Telèfon: 871 202 011

Cartera de serveis